Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: Lajoie Eenmanszaak
 gevestigd en praktijkhoudende Oudewand 39e 7201LK Zutphen
hierna te noemen: La Joie

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De “Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door La Joie aangeboden diensten.
De “Overeenkomst”: iedere door La Joie met de Opdrachtgever te sluiten overeenkomst die betrekking heeft op de door La Joie aangeboden diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten tussen La Joie en de Opdrachtgever, waarbij La Joie diensten van welke aard dan ook aan de Opdrachtgever levert, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk in de betreffende offerte of Overeenkomst is afgeweken.
2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uit-sluitend voor de offerte of levering van diensten waarvoor zij zijn overeengekomen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen La Joie en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes en Overeenkomsten
5. Alle offertes van La Joie zijn vrijblijvend. Gedurende 10 dagen na verzending van een offerte kan de Opdrachtgever schriftelijk te kennen geven dat hij instemt met het daarin gestelde. In dat geval komt een Overeenkomst tussen La Joie en Opdrachtgever conform het bepaalde in de offerte pas tot stand door een schriftelijke bevestiging van La Joie.
6. In offertes van La Joie opgenomen prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft La Joie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, het recht de samenstelling van haar vertegenwoordigers in de projectteams te wijzigen en het recht (deel)taken door overige medewerkers van La Joie te laten verrichten.
8. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan La Joie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en voor eigen rekening aan La Joie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan La Joie zijn verstrekt, heeft La Joie het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van La Joie aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
9. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst verschaft de Opdrachtgever aan La Joie toegang tot de ruimten, apparatuur en installaties waarop de Overeenkomst betrekking heeft. La Joie verplicht zich alsdan de eventueel geldende beveiligings- en/of geheimhoudingsvoorschriften in acht te nemen.
10. La Joie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat La Joie is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd is La Joie gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
12. Alle werkzaamheden die ten praktijkruimte van Opdrachtgever worden uitgevoerd, worden in dagdelen van ten minste 30 minuten uitgevoerd.
13. Ingeval medewerkers van La Joie ten praktijkruimte van de Opdrachtgever werkzaamheden verrichten zal de Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals indien van toepassing een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc., zorgdragen. De Opdrachtgever zal La Joie vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van La Joie daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
14. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
15. Alle door La Joie genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan La Joie bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt La Joie niet in verzuim. La Joie is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen La Joie en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
16. Wijziging van de Overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen hieromtrent in gezamenlijk overleg overeenstemming bereiken en dit schriftelijk vastleggen.
16.1 Wijzigen, annuleren of verzetten van een gemaakte (ingeplande) behandelafspraak kan kosteloos tot minimaal 24 uur voor de behandeling. De Salon is op Zondag en Maandag gesloten en tellen derhalve qua opzegtermijn niet mee. Een afspraak op Dinsdag wijzigen, annuleren of verplaatsen kan dus tot uiterlijk 72 uur voorafgaande aan die dinsdag op het geplande behandeltijdstip.
16.2 Mocht de opdrachtgever zich niet aan deze termijn houden staat het La Joie vrij om de kosten voor de behandeling onverminderd ongeacht of de behandeling wel of niet plaatsvindt te verhalen op de opdrachtgever.

Artikel 7. Geheimhouding
17. Zowel La Joie als Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectueel eigendom
18. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt La Joie zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
19. Alle door La Joie aan de Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van La Joie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
20. Indien La Joie producten op basis van aanwijzingen van Opdrachtgever vervaardigt, staat Opdrachtgever ervoor in dat daardoor geen rechten van derden zullen worden geschonden.
21. Kennis en ervaring bij La Joie aanwezig bij de aanvang van de werkzaamheden blijven eigendom van La Joie; zij brengt deze in bij de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten.
22. La Joie behoudt tevens het recht toegenomen kennis en gegevens, door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen buiten het gebied van de Overeenkomst, voor zichzelf en voor en door derden en voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
23. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede twee jaar na beëindiging daarvan, geen medewerkers van La Joie die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, anders dan in het kader van de uitvoering van een met La Joie gesloten overeenkomst, direct of indirect voor zich laten werken. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete ter grootte van twaalf maal het bruto maandsalaris van de betreffende medewerker, onverlet latende de overige rechten van La Joie waaronder het recht van La Joie op volledige schadevergoeding.

Artikel 9. Beëindiging
24. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
25. Indien de Overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
26. La Joie kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de Opdrachtgever al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. La Joie zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
27. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij La Joie ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die La Joie vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 10. Vorderingen
28. De vorderingen van La Joie op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
* Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan La Joie ter kennis gekomen omstandigheden La Joie goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of
* indien La Joie de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is of
* indien aan de Opdrachtgever al dan niet voorlopige  surseance van betaling wordt verleend of
* indien tav Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of
* indien zijn onderneming wordt geliquideerd of
* beëindiging anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
29. In de genoemde gevallen is La Joie bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van La Joie schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
30. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan La Joie.
31. Indien een klacht naar de mening van La Joie gegrond is, zal La Joie de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
32. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal La Joie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium
33. Voor offertes en Overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
34. Het vaste honorarium is exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
35. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van La Joie, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
36. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
37. Bij Overeenkomsten met een looptijd van meer dan één (1) kalendermaand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht op basis van totale projectsom gedeeld door doorlooptijd. Aan het eind van de contractsduur vindt de afrekening plaats op basis van de werkelijk bestede tijd.
38. La Joie behoudt zich het recht voor om per kwartaal werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen.
39. La Joie is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever aan te passen. Indien de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door La Joie kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in de vorige volzin, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die volzin bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van La Joie genoemde datum waarop de prijs of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de Overeenkomst te annuleren.
40. Indien met Opdrachtgever een separate vergoeding voor reistijd en reiskosten is overeengekomen dan worden deze aan het eind van het project of, bij Overeenkomst en met een looptijd van meer dan één (1) kalendermaand, maandelijks, op basis van nacalculatie, in rekening gebracht.

Artikel 13. Betaling
41. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, op de door La Joie aangegeven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Betalingen dienen plaats te vinden vrij en zonder kosten voor La Joie, zonder verrekening, inhouding of opschorting. Eventuele reclames tegen de declaratie, die binnen die maand dienen te worden ingediend, schorten de verplichting tot betaling niet op.
42. Na het verstrijken van 14 dagen na de declaratiedatum is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
43. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere declaratie.

Artikel 14. Incassokosten
44. Indien La Joie genoodzaakt is enige vordering op de Opdrachtgever ter incasso uit handen te geven, is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die als volgt zullen worden berekend:
* over de eerste € 3000,- 15%
* over het meerdere tot € 6000,-: 10%
* over het meerdere tot € 15.000,-: 8%
* over het meerdere tot € 60.000,- 5%
* over het meerdere: 3%
onverminderd de bevoegdheid van La Joie om de daadwerkelijke door hem gemaakte kosten van de Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid/Vrijwaring
45. La Joie is slechts aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van La Joie bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voorzover:
* De schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van La Joie;
* La Joie het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van La Joie, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.
46. De aansprakelijkheid van La Joie, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
47. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van La Joie beperkt tot de declaratiewaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
48. Aansprakelijkheid van La Joie voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
49. Opdrachtgever vrijwaart La Joie voor alle aanspraken van derden uit hoofd van door deze derden geleden schade, voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van La Joie door Opdrachtgever of door een ander aan wie Opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of aantoonbare grove schuld van La Joie.

Artikel 16. Overmacht
50. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop La Joie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor La Joie niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van La Joie worden daaronder begrepen.
51. La Joie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat La Joie haar verbintenis had moeten nakomen.
52. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van La Joie opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door RaVisie niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
53. Indien La Joie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting
54. De daartoe bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen voortvloeiende uit of ontstaan in verband met overeenkomsten tussen La Joie en de Opdrachtgever kennis te nemen, onverminderd het recht van La Joie zich te wenden tot de bevoegde rechter in de woon of vestigingsplaats van de Opdrachtgever.

Artikel 18. Toepasselijk recht
55. Op elke Overeenkomst tussen La Joie en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Vindplaats van de voorwaarden
56. Deze voorwaarden zijn duidelijk vindbaar op de website van LaJoie, lajoie.nl/algemenevoorwaarden.
57. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress