Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: La Joie Eenmanszaak
 gevestigd en praktijkhoudende Oudewand 39e 7201LK Zutphen
. Hierna te noemen: LA JOIE. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door LA JOIE gesloten behandelovereenkomsten. Op verzoek van de cliënt zijn de algemene voorwaarden te allen tijde verkrijgbaar en worden zij desgewenst kosteloos toegezonden.

 

1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Behandeling: alle behandelingen die door LA JOIE worden uitgevoerd.
 3. Behandelovereenkomst: de door LA JOIE met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.
 4. Cliënt: de persoon op wie de behandelovereenkomst betrekking heeft.
 5. Prijs: De hoogte van door LA JOIE gehanteerde tegenprestatie
 6. LA JOIE: LA JOIE, gevestigd aan de Oudewand 39e te Ztphen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08186931 en handelt onder de naam LA JOIE

 

2.Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en behandelovereenkomst van LA JOIE, ook indien voor de uitvoering daarvan door LA JOIE een derde wordt ingeschakeld.
 2. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan laat dat de andere bepalingen in stand.
 3. Van deze algemene voorwaarden mag slechts worden afgeweken indien LA JOIE daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Op alle behandelingen worden de Algemene voorwaarden van LA JOIE van toepassing verklaard. Algemene voorwaarden anders dan deze worden niet van toepassing verklaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. De behandeling

 1. Alle behandelingen betreffen een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis. Er kunnen altijd onvoorziene complicaties optreden.
 2. Indien het noodzakelijk is om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat, komen deze kosten voor rekening van cliënt.

 

4. Uitvoering behandelovereenkomst

 1. Een cliënt gaat een behandelovereenkomst aan LA JOIE. LA JOIE is in dezen te allen tijde de contractspartij.
 2. LA JOIE kan ten behoeve van de uitvoering van de behandelovereenkomst een derde inschakelen.

 

5. Nakoming afspraak

 1. Een afspraak dient uiterlijk 48 uur voor plaatsvinden geannuleerd te worden. Indien de cliënt verzuimt komt aan LA JOIE het recht toe kosten in rekening te brengen bij het te laat dan wel niet verschijnen op een gemaakte afspraak door de cliënt. Indien het een consult betreft brengt LA JOIE € 45,00 in rekening bij cliënt. Indien het een behandeling betreft, komt LA JOIE het recht toe 50% van de in de behandelovereenkomst overeengekomen prijs in rekening te brengen.

 

6. Betalingen

 1. Alle door LA JOIE gefactureerde bedragen dienen binnen 2 dagen te worden voldaan op een door LA JOIE ter beschikking gesteld bankrekeningnummer.
 2. Betalingen worden na afloop van een deelbehandeling per pinbetaling voldaan, tenzij anders overeengekomen.

 

7. Tekortkoming in de nakoming

 1. Indien binnen de in artikel 6 eerste lid genoemde termijn wordt overschreden, zal LA JOIE de cliënt aanmanen en daarbij een termijn verlenen van 7 dagen om alsnog tot betaling over te gaan. Indien de cliënt geen gehoor geeft aan deze aanmaning, zal LA JOIE een tweede aanmaning versturen. Indien de cliënt in verzuim blijft, wordt de vordering zonder nadere ingebrekestelling ineens opeisbaar. LA JOIE maakt daarbij aanspraak op de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Voorts is cliënt een boete verschuldigd ter hoogte van 20% van de vordering.
 2. Indien de cliënt na de behandeling verzuimt aan zijn betalingsverplichting te voldoen, is het vorige lid onverminderd van toepassing.

 

8. Geheimhouding

 1. Op alle behandelovereenkomsten, dewelke zijn aangegaan met LA JOIE, rust geheimhouding. LA JOIE is bevoegd statistieken te gebruiken voor ontwikkelingsdoeleinden, doch zal dit geanonimiseerd zijn en nimmer te herleiden naar de cliënt.

 

9. Overmacht

 1. LA JOIE is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de cliënt indien sprake is van overmacht. Van overmacht is onder andere sprake, niet limitatief bedoeld, indien een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en ook niet anderszins voor haar rekening komt. Van een dergelijke omstandigheid is onder meer sprake ingeval van een staking, een onvoorzienbaar tekort aan personeel, ziekte van een behandelaar, vertrek van een behandelaar, een algemeen gebrek aan de benodigde (grond)stoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
 2. Tijdens een periode van overmacht worden de verplichtingen van LA JOIE opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, zullen partijen in gesprek gaan, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Als LA JOIE op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, worden de kosten voor de reeds uitgevoerd behandeling(en) in rekening gebracht door LA JOIE.
 4. LA JOIE behoudt het recht te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden (overmacht),de datum en/of tijd voor de behandeling te verzetten.

 

10. Opschorting en ontbinding

 1. LA JOIE behoudt zich het recht voor om de behandelovereenkomst op te zeggen, indien, niet limitatief,:
  – de cliënt niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan;
  – de cliënt zich niet naar behoren gedraagt jegens LA JOIE;
  – indien omstandigheden zich voortdoen die opschorting dan wel ontbinding rechtvaardigen.
 2. Alle kosten dan wel schade voortvloeiende uit de opschorting dan wel ontbinding van de behandelovereenkomst komen voor rekening van de cliënt.

 

11. Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid zijdens LA JOIE is beperkt tot het bedrag waarvoor zij is verzekerd, te vermeerderen met het eigen risico.
 2. Alle schade die voortvloeit uit handelen dan wel nalaten die uit schuld c.q. (grove) onoplettendheid zijdens de cliënt voortvloeien, komen voor rekening van de cliënt. LA JOIE wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand.

 

12. Toepasselijk recht

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de rechtbank Gelderland met toepassing van het Nederlands recht.